W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fracht FWO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa. Kontakt za pośrednictwem e-mail: dane.osobowe@pl.fracht.com a także poprzez tradycyjną pocztę, pod adresem Fracht FWO Polska sp. z o.o. wskazanym powyżej.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wykonania postanowień umownych w przypadku jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • przesyłania informacji handlowych i marketingowych Administratora drogą elektroniczną.

Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6, ust. 1 lit. a RODO, (zgoda osoby, której dane dotyczą lub odpowiednio art. 6, ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z umową łączącą strony), przekazania innym odbiorcom, podmiotom trzecim w oparciu – z art. 6, ust.1, lit a RODO udzielona zgoda przez osobę, której dane dotyczą,

3. Dane mogą być przekazane podmiotem współpracującym z Administratorem, w zakresie wykonania umowy, jak i podmiotom obsługujących Administratora np. dostawcy usług IT, kontrahenci uczestniczący w wykonaniu umowy przewozu, podwykonawcy.

4. Dane będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji ww. celu, a nadto przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy przepisów prawa:

  • w zakresie realizacji postanowień umownych – przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy, okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych – na mocy przepisów prawa,
  • w celu przesyłania informacji handlowych, jak i działań marketingowych – dane nie będą przechowywane dłużej niż 4 lata,
  • dane osobowe mogą być przekazywane, podmiotom trzecim w oparciu o przesłankę prawną, zgodnie z art. 6, ust.1, lit a RODO, tj. zgodę osoby, której dane dotyczą – do momentu wycofania takiej zgody.

5. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6. Informujemy, że przysługuje Państwu dostęp do swoich danych osobowych, zgłoszenia żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wycofania.

7. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie .

9. W związku z powyższym, podanie danych osobowych może mieć charakter:

  • umowny, czyli w przypadku umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia i wykonania, a niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i wykonania,
  • dobrowolny, gdzie podanie danych jest niezbędne do realizacji celów np. przesyłania informacji handlowych, jak i marketingowych.