W 2022 r., Polska Izba Spedycji i Logistyki rozpoczęła akcję pt. “Spedytor gwarantem sukcesu Twojego łańcucha dostaw”, która ma na celu przekonanie tak organów państwa, jak i posłów o konieczności wywarcia nacisku na organy Komisji Europejskiej (Komisarz ds. Konkurencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji – DG COMP) w celu nieprzedłużania wyłączenia armatorów europejskich spod ogólnych warunków konkurencji UE (tzw. CBER – rozporządzenie UE w sprawie wyłączeń grupowych konsorcjów) – obecnie obowiązujące wyłączenie kończy się w pierwszym kwartale 2024 r.

W roku bieżącym, w ramach działań Public Affairs zostało wysłane pismo informacyjne do organów administracji państwowej (Ministerstwo Infrastruktury), posłów na Sejm RP (członków Komisji Infrastruktury i Gospodarki Morskiej), europosłów oraz niektórych organizacji i stowarzyszeń branżowych. Poza funkcją informacyjną, celem pisma było nakłonienie adresatów do spotkania z m.in. przedstawicielami PISiL, aby przedyskutować zagadnienie i ewentualnie opracować wspólny plan działań mających na celu uzdrowienie sytuacji w transporcie morskim.Do tej pory przedstawiciele PISiL spotkali się z Grzegorzem Witkowskim Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i kierownictwem Departamentu Gospodarki Morskiej oraz z posłem na Sejm RP Sławomirem Neumannem. Planowane są kolejne spotkania z posłami i europosłami RP.

Wcześniej prowadzone działania w ramach akcji “Spedytor gwarantem sukcesu Twojego łańcucha dostaw” objęły upowszechnienie, za pośrednictwem szeroko rozumianych mediów, dwóch raportów dotyczących sytuacji w światowym transporcie morskim przygotowanych przez Instytut Transportu Drogowego oraz przez prof. dr hab. Andrzeja Grzelakowskiego z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fracht FWO Polska jako firma członkowska PISiL i działająca m.in. w międzynarodowym transporcie morskim i spedycji popiera inicjatywę Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, jako słuszne i konieczne działanie, szczególnie wobec dominacji linii kontenerowych w łańcuchu dostaw towarów, która szczególnie nasiliła się w wyniku zakłóceń w transporcie kontenerowym będących efektem pandemii COVID-19.